Vzájemné plnění smlouvy a kontrola přístupu


Zpracování údajů k účelu vzájemného plnění smlouvy

K jakému účelu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Firma CA Immo potřebuje Vaše údaje k vzájemnému plnění smlouvy, tzn. k realizaci nákupu a prodeje nemovitostí, pronájmu nemovitostí, rekonstrukcím objektů, odhadům hodnot nemovitostí, stejně jako k odůvodnění, plnění a ukončení Vámi udělených zakázek firmě CA Immo, dále k odběru Vašich služeb, ale také k fakturaci, k obchodnímu účetnictví a archivaci, stejně jako k doprovodným procesům spojeným s obchodním vztahem mezi Vámi a firmou CA Immo, jako jsou například kontrola solventnosti, vylepšování služeb, nebo doprovodné poradenské služby.

Původ údajů

Kromě údajů získaných přímo od Vás zpracovává firma CA Immo i osobní údaje z jiných zdrojů:CA Immo zpracovává osobní údaje, které získává z veřejně přístupných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, internetu), nebo od firem provádějících kontrolu solventnosti, makléřů a správců objektů. V rámci realizací projektů (pronájmy s a bez fit outu, realizace realitních projektů, nákupy a prodeje nemovitostí atd.) zpracovává firma CA Immo také údaje, které v rámci těchto projektů obdrží od jiných zákazníků a dodavatelů (např. poskytovatelů služeb jako makléřů, řemeslníků, advokátů atd., kteří pracují z pověření zákazníků, nebo údaje od subdodavatelů dodavatelů firmy CA Immo).

Na základě jakého právního základu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy, pak je plnění smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b GDPR) právním základem pro zpracování. Pokud jsou údaje zpracovávány nad rámec nutného plnění smlouvy a pokud nebyl udělen samostatný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR), mohou představovat právní základ pro zpracování Vašich údajů případné existující právní závazky (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo oprávněný zájem firmy CA Immo (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR) na zpracování těchto údajů. Takovýto oprávněný zájem může představovat především vytváření statistik obratů, přímá reklama, efektivní koncepce obchodních procesů firmy CA Immo a správa kontaktních údajů zákazníků.

Komu firma CA Immo předává Vaše osobní údaje?

Skupina CA Immo má matrixovou organizační strukturu s centrálními jednotkami v Rakousku a v Německu. V rámci skupiny CA Immo obdrží údaje zaměstnanců pouze ta oddělení resp. zaměstnanci, kteří je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností a za účelem ochrany oprávněných zájmů (dozorčí povinnost, struktury reportingu, správa sítí).

Kromě toho má firma CA Immo pro své dceřiné společnosti uzavřené smlouvy o obstarání věci, v jejichž rámci mohou být osobní údaje zákazníků a dodavatelů realitních společností předávány příslušným managementovým společnostem.

Dále provozuje firma CA Immo pro své dceřiné společnosti databázi kontaktů, v jejichž rámci mohou být osobní údaje zákazníků a dodavatelů dceřiných společností předávány příslušným managementovým společnostem.

A konečně může být nutné, aby firma CA Immo v rámci obchodních vztahů s Vámi předala Vaše osobní údaje svým smluvním partnerům nebo poskytovatelům služeb.

Seznam kategorií příjemců a údajů k veškerému přenosu dat do třetích zemí naleznete [zde]. Tito mohou být situováni mimo Evropu, avšak firma CA Immo se při předávání údajů mimo Evropu stará o to, aby přitom byly vždy dodržovány evropské standardy ochrany osobních údajů.

Po jak dlouhou dobu CA Immo Vaše osobní údaje uchovává?

Firma CA Immo zásadně uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání plnění smlouvy. Kromě toho podléhá firma CA Immo různým povinnostem uchovávání údajů, podle kterých je firma CA Immo povinna údaje k Vaší osobě a ke smluvnímu vztahu uchovávat i po ukončení smluvního vztahu, jak je tomu například na základě podnikově-právních lhůt pro uchovávání údajů. Firma CA Immo navíc uchovává Vaše údaje tak dlouho, dokud existuje možnost uplatnění právních nároků z obchodního vztahu s Vámi.

Kontroly přístupu do prostor firmy CA Immo, do jejích realitních objektů a na její staveniště

K jakému účelu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Firma CA Immo zpracovává osobní údaje (např. jméno, datum, navštívenou osobu/firmu) v rámci přístupových kontrol do prostor firmy CA Immo za účelem zajištění bezpečnosti budovy a ochrany zaměstnanců a obchodních tajemství. Dále zpracovává firma CA Immo osobní údaje (např. jméno, číslo osobního dokladu, podnik, datum a čas, fotku za účelem provedení kontroly identity, videozáznamy) v rámci kontrol přístupu na staveniště v rámci realizace realitních projektů firmy CA Immo k zajištění bezpečnosti objektů, ke kontrole staveniště a k dodržování zákona o zaměstnávání cizinců.

Na základě jakého právního základu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Pokud není k dispozici samostatný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR), mohou být právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů případné existující právní závazky (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR) nebo oprávněné zájmy firmy CA Immo (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR) na zpracování těchto údajů. Takovýto oprávněný zájem představuje především zabezpečení objektů a sledování a kontrola přístupu do realitních objektů a na staveniště firmy CA Immo.

Komu firma CA Immo Vaše osobní údaje předává?

K výměně údajů v rámci koncernu dochází pouze do té míry, aby mohly managementové společnosti a technické oddělení realizovat operativní obstarání věci, nebo na základě centralizované IT a v průběhu revize. Údaje se v příčinných případech předávají externím poskytovatelům služeb, jako např. správcům objektů/budov, poskytovatelům služeb IT/ video-security, pojišťovacím ústavům, firmám zajišťujícím logistiku stavby/generálním dodavatelům (podle struktury realizace stavby), úřadům, právním zástupcům či notářům a soudům.

Po jak dlouhou dobu CA Immo Vaše osobní údaje uchovává?

Pokud firma CA Immo nepodléhá žádným jiným zákonným povinnostem uchovávání údajů, uchovává CA Immo Vaše osobní údaje maximálně 12 měsíců po dokončení stavby resp. v případě vstupních kontrol po dobu 12 měsíců. Videomateriál se uchovává max. po dobu 72 hodin. Tato lhůta se může v případě uplatnění právních nároků prodloužit.

Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Obecná směrnice o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679) Vám jako dotyčné osobě vyhrazuje jistá práva, o kterých Vás níže informujeme. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva se navzájem doplňují, tudíž můžete požadovat buď pouze opravu resp. doplnění Vašich údajů, nebo jejich smazání.

Odvolání souhlasu

Pokud firma CA Immo ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena právoplatnost zpracování provedeného do doby odvolání.

Právo na informaci

Můžete požadovat informace k původu, kategoriím, k době uchovávání, k příjemcům, k účelům Vašich osobních údajů zpracovávaných firmou CA Immo a ke způsobu jejich zpracování.

Právo na opravu a smazání

Pokud firma CA Immo zpracovává údaje k Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo nekompletní, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění, dále můžete požadovat smazání protiprávně zpracovávaných údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud není jasné, zda jsou zpracovávané údaje k Vaší osobě nesprávné nebo nekompletní, nebo zda jsou protiprávně zpracovávané, pak můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do definitivního objasnění této otázky.

Právo na nesouhlas

I když jsou údaje k Vaší osobě správné a kompletní a jsou firmou CA Immo zpracovávány v souladu s legislativou, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit. To je však možné pouze ve výjimečných a Vámi odůvodněných situacích.

Právo na přenosnost údajů

Své osobní údaje zpracovávané firmou CA Immo a které firma CA Immo získala od Vás osobně, můžete obdržet ve strojově čitelném formátu zvoleném firmou CA Immo, popřípadě můžete firmu CA Immo pověřit přímým přenosem těchto údajů Vámi zvolené třetí osobě, pokud to tento příjemce firmě CA Immo technicky umožní a pokud přenosu údajů neodporují nepřiměřené náklady či zákonné nebo jiné povinnosti mlčenlivosti či možnost důvěrnosti ze strany firmy CA Immo nebo vůči třetím osobám.

Právo na stížnost

A konečně máte také právo podat na úřadě pro ochranu osobních údajů stížnost, pakliže jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s evropských nařízením o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679).

Na koho se můžete obrátit ohledně uplatnění svých práv jako dotčené osoby?

Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte písemně (dopisem na CA Immo pobočku vašeho výběru [zde] nebo emailemna) koordinační tým pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo (dsb@caimmo.com).

I když se firma CA Immo neustále snaží o ochranu a integritu Vašich osobních údajů, není možné vyloučit názorové neshody. Pokud jste toho názoru, že firma CA Immo používá Vaše osobní údaje nedovoleným způsobem, pak se můžete obrátit na koordinační tým pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo (dsb@caimmo.com). Kromě toho máte právo na podání stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů.