Vnitřní oznamovací systém


CA Immo kontinuálně určuje trendy a nové cíle jak v oblasti formování podoby města, tak firemní kultury. Náležitý význam přikládáme profesionalitě, transparentnosti a férovosti, a to i nad rámec zákonných povinností. 

Ústřední součástí zajišťovaní firemní compliance je rovněž vnitřní oznamovací systém (whistleblowing), jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci, ale i jiné subjekty – například dodavatelé zboží a služeb - anonymně nebo pod vlastním jménem, podávat oznámení v případě podezření na porušení zákona, etických pravidel, porušení interních podnikových směrnic nebo v případě podezření na jiné protiprávní jednání. Ve všech případech zachováváme maximální diskrétnost a s Vašimi informacemi nakládáme důvěrně. 

Vzhledem k tomu, že nám vnitřní oznamovací systém napomáhá dostát našim hodnotám a pověsti, jsou oznamovatelé plně chráněni před veškerými odvetnými opatřeními, pokud mají v době oznámení na základě skutkových okolností a informací, které mají k dispozici, důvodné podezření, že informace, které poskytují, jsou pravdivé. Oznámení musí obsahovat veškeré relevantní informace týkající se nahlášeného porušení předpisů a musí z něj být zřejmé, proti které osobě směřuje. K oznámení prosím připojte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti v něm uvedené. Zneužití vnitřního oznamovacího systému však netolerujeme.

Pro společnost CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o. je určena k vyřizování oznámení paní Wieshammer, která je příslušnou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem:

Maria Wieshammer
Konkrétní e-mail společnosti CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.: CAIREMCZ-wb1@caimmo.com
Telefonní číslo: +43 1 5325907 647
Adresa: c/o CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko. 

Pokud se rozhodnete zaslat své oznámení poštou, uveďte prosím na obálce, že je obsah dopisu důvěrný a může jej otevřít pouze paní Wieshammer. 
Příslušné osobě je možné zasílat oznámení rovněž anonymně. 
Pokud by dle Vašeho názoru byla paní Wieshammer nebo oddělení „Corporate office“ či oddělení „Compliance“ ve střetu zájmů, můžete se obrátit se svým oznámením na oddělení „Audit department“, konkrétně na pana Neuske. Na druhou příslušnou osobu se můžete rovněž obrátit osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem

Peter Neuske
Konkrétní e-mail společnosti CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.: CAIREMCZ-wb2@caimmo.com
Telefonní číslo: +49 69 60627 205
Adresa: c/o CA Immo Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt nad Mohanem, Německo.

Do 7 dnů od přijetí oznámení Vám potvrdíme, že jsme jej obdrželi a příslušná osoba posoudí jeho důvodnost. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení oznámení Vám pak sdělíme, jaká budou ve věci přijata opatření, avšak pouze v rozsahu, který nebude mít vliv na interní šetření a nezasáhne do práv osob, které jsou v oznámení uvedeny. V případě, že nebude možné oznámení posoudit ve stanovené lhůtě, budeme Vás informovat o jejím případném prodloužení. 

Kromě vnitřního oznamovacího systému, zákon umožňuje, aby oznamovatelé využili i jiné způsoby oznamování. Svoje oznámení můžete učinit rovněž prostřednictvím systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

Pokud se událost, kterou oznamujete, týká protiprávního jednání v oblasti AML (Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) je možné Vaše oznámení podávat k Finančně analytickému úřadu (https://fau.gov.cz/kontakty).

Upozorňujeme Vás, že vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno pokutou do výše 50 000 Kč.