Disclaimer CZ


CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.
sídlo: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79263, IČ: 262 01 739

Upozornění

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. Jakékoliv názory či postoje dle tohoto e-mailu jsou výlučně názory a postoje jeho autora a nemusí nutně představovat názory či postoje CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (registrační číslo FN 75895 zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni) a/nebo osob s ní personálně či majetkově propojených (dále společně jen „odesílatel“).

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu. Odesílatel této zprávy podnikl opatření proti tomu, aby tato zpráva nebo její přílohy byly nakaženy počítačovými viry, přesto je na adresátovi, aby se před otevřením emailu ujistil, že e-mail neobsahuje počítačový virus. Odesílatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou adresátovi počítačovým virem přeneseným touto e-mailovou komunikací. Odesílatel si vyhrazuje právo monitorovat e-mailovou komunikaci procházející její sítí.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel tohoto e-mailu právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. Obsahuje-li tento e-mail nabídku, odesílatel vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou. Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech. Není-li sjednáno jinak, nepředstavují tzv. Head of Terms či obdobné dokumenty vyhotovované za účelem stanovení budoucích podmínek nájemního či jiného vztahu pro odesílatele právně závazné jednání a tyto rovněž nezakládají předsmluvní odpovědnost odesílatele. Fyzická osoba, která odesílá tento e-mail, informuje, že není oprávněna uzavírat za odesílatele, žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byla písemně zmocněna nebo písemně pověřena a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy, nebo v případě, kdy odesílatel příjemci výslovně potvrdí, že k takovému uzavírání smlouvy je oprávněna. Pokud odesílatel příjemci výslovně nepotvrdí emailem jinak, lze jakoukoliv smlouvu jménem odesílatele uzavřít pouze písemně.

 

Seznam propojených osob CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.

 

4P - Immo. Praha s.r.o.

CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.

RCP Alfa, s.r.o.

RCP Amazon, s.r.o.

RCP Beta, s.r.o.

RCP Delta, s.r.o.

RCP Gama, s.r.o.

RCP ISC, s.r.o.

RCP Zeta, s.r.o.

Visionary Prague, s.r.o.