Zásady ochrany osobních údajů při kamerovém dohledu


Správce údajů zřídil kamerový dohled v určitých prostorech nemovitostí, ke kterým Správce údajů vykonává vlastnická či jiná dispoziční práva. Seznam adres příslušných nemovitostí a tam sledovaných prostor naleznete zde seznam sledovaných prostor (dále jen „sledovaný(é) prostor(y)“).

V rámci tohoto zpracování údajů jsou zpracovávány osobní údaje osob v monitorovaných prostorách. Níže naleznete podrobnější informace o tomto zpracování údajů.

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKT

Správce údajů odpovědného za monitorování příslušných objektů a souvisejícího zpracování osobních údajů lze nalézt zde sledovaných prostor (dále jen „Správce údajů“). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese [Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8] nebo e-mailem na dsb@caimmo.com.

2. ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce údajů shromažďuje následující osobní údaje prostřednictvím videozáznamu pořízeného pomocí videokamer:

  • Videozáznam subjektů údajů (vzhled, chování), místo, kde bylo video pořízeno (prostor, umístění kamery), kamerové snímání SPZ.
  • Pokud se nejedná výhradně o monitorování v reálném čase, shromažďuje se také doba záznamu videa (datum, čas, začátek/konec záznamu videa).

Zpracování dat se provádí pro jeden z níže uvedených účelů. Účel kamerového dohledu sledovaného konkrétním kamerovým dohledem lze nalézt zde sledovaných prostor:

  • Zabezpečení objektu

Kamerový dohled se užívá k zabezpečení budov, podzemních garáží a dalších objektů, které náleží Správci údajů, aby bylo možné doložit spáchání trestných činů nebo jiných porušení zákona. Právním základem pro zpracování údajů je převažující oprávněný zájem na dosažení tohoto účelu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

  • Kontrola přístupu

Pokud je ve sledovaném prostoru prováděn kamerový dohled za účelem kontroly oprávněného přístupu k budovám, nemovitostem a jiným prostorům ze strany vlastníka nebo oprávněného uživatele, pak je právním základem pro zpracování údajů převažující oprávněný zájem na dosažení tohoto účelu (6 odst.1 písm. f GDPR).

3. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Videozáznamy se obecně uchovávají po dobu maximálně 72 hodin a poté jsou odstraněny. V jednotlivých případech může být nutné delší uchování, pokud jsou záznamy potřebné pro prověřování porušení právních předpisů, pro uplatňování, výkon nebo vymáhání právních nároků nebo pro účely ochrany nebo uchování důkazů.

V případě monitorování v reálném čase se údaje z videozáznamu neukládají. Zda existuje monitorování v reálném čase, můžete zkontrolovat zde sledovaných prostor.

4. HODNOCENÍ V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ

V případě mimořádné události (prověřování porušení právních předpisů, uplatnění, výkon nebo vymáhání právních nároků nebo uchování a ochrana důkazů) budou videozáznamy pořízené za účelem zabezpečení objektu vyhodnoceny a spolu s údaji uvedenými v oddíle 2 budou shromážděny následující osobní údaje: Totožnost subjektů, pokud je pro hodnotitele ze záznamu rozpoznatelná, a role subjektů (např. pachatel, oběť, svědek), pokud je ze záznamu rozpoznatelná.

Dále mohou být výše uvedené údaje v případě mimořádné události (prověřování porušení právních předpisů, prosazování, výkon nebo vymáhání právních nároků nebo pro účely ochrany nebo uchování důkazů) předány následujícím příjemcům, pokud je to v individuálním případě přiměřené a nezbytné:

  • Příslušné orgány nebo soudy (pro zajištění důkazů ve věcech trestních)
  • Soudy (pro zajištění důkazů ve věcech občanskoprávních)
  • Pojišťovny (výhradně pro řešení pojistných případů)

Zda je kamerový dohled a zpracování dat jménem Správce údajů technicky zajišťován zpracovatelem údajů, se dozvíte zde sledovaných prostor.

V případě monitorování v reálném čase se zpravidla nevyhodnocují případy mimořádné události ani nepředávají údaje z videa třetím stranám. Zda se k monitorování obrazovek videokamer využívá bezpečnostní agentura, zjistíte zde sledovaných prostor.

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Můžete požadovat informace zejména o původu a kategoriích údajů, které zpracováváme o Vás a Vaší obchodní činnosti, době uchovávání, příjemcích, kterým jsou nebo byly Vaše osobní údaje poskytnuty, účelu a povaze tohoto zpracování. Rádi bychom upozornili, že podle § 504 občanského zákoníku nebudou poskytnuty žádné informace, které by ohrozily obchodní tajemství Správců údajů nebo třetích stran.

Pokud o Vás zpracováváme údaje, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Můžete také požádat o vymazání nezákonně zpracovaných údajů. Upozorňujeme však, že to platí pouze pro nesprávné, neúplné nebo nezákonně zpracované údaje. Pokud není jasné, zda jsou údaje zpracovávané o Vás nesprávné, neúplné nebo nezákonně zpracované, můžete požádat o omezení zpracování Vašich údajů, dokud nebude tento problém vyřešen. Vezměte prosím na vědomí, tato práva jsou právy doplňkovými, což v důsledku znamená, že můžete požadovat pouze opravu či doplnění svých údajů, anebo jejich vymazání.

I když jsou údaje týkající se Vaší osoby správné, úplné a jsou zpracovány zákonným způsobem, můžete vznést námitku proti zpracování těchto údajů v konkrétních jednotlivých případech, které budou odůvodněné.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit jakékoli ze svých práv, prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dsb@caimmo.com. I když se snažíme chránit soukromí a integritu Vašich údajů, jak nejlépe dokážeme, nelze vyloučit nejasnosti ohledně toho, jak Vaše údaje využíváme. Pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nezákonným způsobem, můžete kromě kontaktování našeho pověřence pro ochranu osobních údajů podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).