Kamery na staveništi


K jakému účelu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Firma CA Immo ukládá a zpracovává videomateriál z provozu kamer na staveništích CA Immo, aby na jedné straně mohla informovat zájemce z řad veřejnosti, především nájemníky/zájemce o pronájem o postupu stavby, na straně druhé k účelu vytvoření časosběrného filmu z jednotlivých snímků po dokončení stavby (např. pro účely marketingu). Záznam kamer na staveništi probíhá v hrubém rozlišení a z velké vzdálenosti, tak aby nebylo možné napřibližovat osoby ani vozidla za účelem jejich snadné identifikace.

Na základě jakého právního základu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu firmy CA Immo podle článku 6 odstavec 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem firmy CA Immo je záměr informovat zájemce z řad veřejnosti a vytvořit časosběrný film např. pro účely marketingu.

Komu firma CA Immo předává Vaše osobní údaje?

Údaje jsou v rámci koncernu vyměňovány pouze do té míry, aby management společností mohl vykonávat operativní obstarání věci, jakož i na základě centralizovaného IT a v rámci revize. Údaje jsou předávány externím poskytovatelům IT služeb (provozovatel kamer na staveništi) či případně úřadům, právním zástupcům a notářům a soudům. Návštěvníci příslušné internetové stránky staveniště z toho vidí pouze hodinové fotografické snímky resp. ze snímků vytvořený časosběrný film.

Jak dlouho uchovává firma CA Immo Vaše osobní údaje?

CA Immo Group uchovává videomateriál z kamer na staveništi maximálně po dobu 12 měsíců po dokončení stavby.

Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Obecná směrnice o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679) Vám jako dotčené osobě vyhrazuje jistá práva, o kterých Vás níže informujeme. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva se navzájem doplňují, tudíž můžete požadovat buď pouze opravu resp. doplnění Vašich údajů, nebo jejich smazání. (EU-VO 2016/679)

Odvolání souhlasu

Pokud firma CA Immo ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena právoplatnost zpracování provedeného do doby odvolání.

Právo na informaci

Můžete požadovat informace k původu, kategoriím, k době uchovávání, k příjemcům, k účelům Vašich osobních údajů zpracovávaných firmou CA Immo a ke způsobu jejich zpracování.

Právo na opravu a smazání

Pokud firma CA Immo zpracovává údaje k Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo nekompletní, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění, dále můžete požadovat smazání protiprávně zpracovávaných údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud není jasné, zda jsou zpracovávané údaje k Vaší osobě nesprávné nebo nekompletní, nebo zda jsou protiprávně zpracovávané, pak můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do definitivního objasnění této otázky.

Právo na nesouhlas

I když jsou údaje k Vaší osobě správné a kompletní a jsou firmou CA Immo zpracovávány v souladu s legislativou, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit. To je však možné pouze ve výjimečných a Vámi odůvodněných situacích.

Právo na přenosnost údajů

Své osobní údaje zpracovávané firmou CA Immo a které firma CA Immo získala od Vás osobně, můžete obdržet ve strojově čitelném formátu zvoleném firmou CA Immo, popřípadě můžete firmu CA Immo pověřit přímým přenosem těchto údajů Vámi zvolené třetí osobě, pokud to tento příjemce firmě CA Immo technicky umožní a pokud přenosu údajů neodporují nepřiměřené náklady či zákonné nebo jiné povinnosti mlčenlivosti či možnost důvěrnosti ze strany firmy CA Immo nebo vůči třetím osobám.

Právo na stížnost

A konečně máte také právo podat na úřadě pro ochranu osobních údajů stížnost, pakliže jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s evropských nařízením o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679).

Na koho se můžete obrátit ohledně uplatnění svých práv jako dotčené osoby?

Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte písemně (dopisem na CA Immo pobočku vašeho výběru [zde] nebo emailemna) koordinační tým pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo (dsb@caimmo.com).

Jak můžete kontaktovat osobu pověřenou ochranou osobních údajů u firmy CA Immo?

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů můžete kontaktovat následovně: dsb@caimmo.com