Informace o ochraně údajů v rámci žádosti o místo


Společnost CA Immo, u které se ucházíte o místo (dále jen „CA Immo“ nebo „my“), zpracovává v rámci procesu výběru a přijímání zaměstnanců vaše osobní údaje. Zde najdete společnosti skupiny CA Immo, u kterých se můžete ucházet o místo. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás podrobně informujeme o zpracování těchto údajů.

Není-li v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, shromažďujeme vaše osobní údaje (nebo naši správci / naše správkyně osobních údajů) přímo od vás a nezískáváme je od třetích stran.

Jsme si vědomi vysoké hodnoty vašich údajů, a proto je zásadně nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Pokud jsou vaše údaje v jednotlivých případech přesto předávány do některé třetí země, výslovně vás na to upozorníme v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a informujeme vás o opatřeních, která jsme přijali k zajištění požadované úrovně ochrany vašich údajů. Vaše údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Společnost CA Immo, u které se ucházíte o místo (dále jen „CA Immo“ nebo „my“), zpracovává v rámci procesu výběru a přijímání zaměstnanců vaše osobní údaje. Zde najdete společnosti skupiny CA Immo, u kterých se můžete ucházet o místo. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás podrobně informujeme o zpracování těchto údajů.

Není-li v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, shromažďujeme vaše osobní údaje (nebo naši správci / naše správkyně osobních údajů) přímo od vás a nezískáváme je od třetích stran.

Jsme si vědomi vysoké hodnoty vašich údajů, a proto je zásadně nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Pokud jsou vaše údaje v jednotlivých případech přesto předávány do některé třetí země, výslovně vás na to upozorníme v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a informujeme vás o opatřeních, která jsme přijali k zajištění požadované úrovně ochrany vašich údajů. Vaše údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

1. Rozsah a účel zpracování údajů

CA Immo zpracovává vaše osobní údaje za účelem provádění procesu výběru a přijímání zaměstnanců.

CA Immo zpracovává tyto údaje v rámci různých procesů výběru a přijímání zaměstnanců:

 • online portál společnosti CA Immo pro uchazeče/uchazečky, který poskytuje společnost New Work SE (dostupný na https://caimmo.jobbase.io/ nebo prostřednictvím widgetu integrovaného na webové stránky CA Immo);
 • CA Immo můžete kontaktovat i jiným způsobem, například zasláním dokumentů žádosti o místo e-mailem a/nebo poštou;
 • CA Immo pověří zprostředkovatele/zprostředkovatelku práce a získá vaše údaje od tohoto zprostředkovatele/zprostředkovatelky;
 • Zúčastníte se assesment centra společnost CA Immo;
 • Budete kontaktováni přímo zaměstnanci/zaměstnankyněmi společnosti CA Immo; nebo
 • Budete k nám zařazeni v rámci programu myAbility Talent®.

1.1. Obecné údaje

V průběhu uvedeného procesu/procesů výběru a přijímání zaměstnanců mohou být za účelem zpracování žádosti o pracovní místo, o které se ucházíte, zjišťovány následující údaje:

 • Základní údaje o žadateli/žadatelce (např. jméno, příjmení, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, státní příslušnost)
 • Údaje o kvalifikaci (průvodní dopis, motivační dopis, životopis, dosavadní činnost, odborná kvalifikace a kompetence, např. ve formě seznamů projektů, osvědčení atd.)
 • Obecné záležitosti týkající se žádosti (např. platové požadavky, výpovědní lhůta atd.)
 • Nepovinné informace, jako je fotografie v žádosti, další informace, které jste dobrovolně sdíleli nebo připojili ke své žádosti
 • Další informace související s příslušnou pracovní nabídkou (např. řidičský průkaz)
 • Komunikace mezi vámi a společností CA Immo, jakož i komentáře a hodnocení pořízené o vaší osobě v průběhu procesu výběru a přijímání zaměstnanců,
 • případně výsledky testů při provádění případových studií nebo podobných testovacích postupů (např. testy v Excelu).
 • Další údaje/kategorie údajů, např. veřejně přístupné údaje týkající se zaměstnání, např. profil na profesních sociálních sítích, jako je XING nebo LinkedIn
 • Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, např. informace o zdravotním stavu (např. zdravotní postižení) nebo informace, které umožňují vyvozovat závěry o sexuální orientaci nebo etnickém původu či náboženství, pokud je uchazeči/uchazečky dobrovolně uvedli.

Nejste povinni poskytovat CA Immo své osobní údaje. Pokud však požadované údaje neposkytnete, je možné, že CA Immo nebude moci proces přijímacího řízení provést nebo v něm pokračovat. 

1.2. Další informace o žádostech zasílaných e-mailem a/nebo poštou

Pokud podáváte žádost e-mailem a/nebo poštou, budou poskytnuté dokumenty importovány v digitální podobě do našeho online portálu pro uchazeče/uchazečky. CA Immo bude za tímto účelem zpracovávat údaje uvedené v bodě 1.1. a v případě potřeby je manuálně doplní o informace, které nám v rámci procesu výběru a přijímání zaměstnanců poskytnete dodatečně. Získáte přístup k tomuto online portálu pro uchazeče/uchazečky a můžete ho využít k zobrazení dokumentů a podrobností týkajících se žádosti.

1.3. Import dat z profilu XING nebo LinkedIn během podávání žádosti o místo

Do online portálu pro uchazeče/uchazečky je možné importovat údaje přímo z vašeho profilu XING nebo LinkedIn. Právním základem pro zpracování těchto údajů CA Immo je náš oprávněný zájem poskytnout službu, o kterou jste výslovně požádali (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Z profilu Xing nebo LinkedIn nebudou přenášeny ani automaticky importovány žádné údaje, pokud jste o to výslovně nepožádali prostřednictvím příslušného odkazu.

1.4. Údaje zpracovávané v případě zapojení zprostředkovatele/zprostředkovatelky práce

U vybraných obsazovaných pozic pověřujeme hledáním vhodného uchazeče / vhodné uchazečky zprostředkovatele/zprostředkovatelky práce. Zprostředkovatelé/zprostředkovatelky nám v rámci tohoto pověření posílají profily vhodných uchazečů/uchazeček. V dalším kroku provádí CA Immo přijímací pohovory s vybranými uchazeči/uchazečkami, aby mohla provést konečný výběr. Zprostředkovatelé/zprostředkovatelky vystupují v námi vybraných procesech hledání zaměstnanců jako odpovědné osoby ve smyslu GDPR. V závislosti na procesu výběru a přijímání zaměstnanců spolupracujeme s různými zprostředkovateli/zprostředkovatelkami. Další informace o tom, se kterými zprostředkovatelé/zprostředkovatelkami ve vašem případě spolupracujeme, získáte přímo od našeho pověřence /naší pověřenkyně pro ochranu osobních údajů (dsb@caimmo.com). Pro informace o zpracování vašich údajů zprostředkovateli/zprostředkovatelkami se prosím obraťte přímo na tohoto zprostředkovatele / tuto zprostředkovatelku.

Poskytnuté dokumenty budou importovány do našeho online portálu pro uchazeče/uchazečky. CA Immo poskytnuté údaje za tímto účelem zpracovává a v případě potřeby ručně doplňuje. Získáte přístup k tomuto online portálu pro uchazeče/uchazečky a můžete ho využít k zobrazení dokumentů a podrobností týkajících se žádosti.

1.5. Další informace týkající se přímého oslovení uchazečů/uchazeček

Pokud vás kontaktujeme proaktivně a přímo a upozorníme vás na volná pracovní místa, budou údaje zpracovány, jakmile CA Immo dobrovolně poskytnete nějaké informace (např. životopis, motivační dopis atd.). Poskytnuté dokumenty pak budou importovány do našeho online portálu pro uchazeče/uchazečky. CA Immo poskytnuté údaje za tímto účelem zpracovává a v případě potřeby ručně doplňuje. Získáte přístup k tomuto online portálu pro uchazeče/uchazečky a můžete ho využít k zobrazení dokumentů a podrobností týkajících se žádosti.

1.6. Údaje v rámci programu myAbility Talent®

V rámci programu myAbility Talent® poskytujeme uchazečům/uchazečkám se speciálními potřebami možnost absolvovat u nás jeden den tzv. stínování na pracovišti (job shadowing) a případně i následnou pracovní stáž. Profily uchazečů/uchazeček nám předává společnost myAbility Social Enterprise GmbH, která je samostatným odpovědným subjektem ve smyslu GDPR. Pro další informace o zpracování vašich údajů společností myAbility Social Enterprise GmbH se prosím obraťte přímo na tuto společnost.

1.7. Zpracování údajů o využívání online portálu pro uchazeče/uchazečky

Pokud jde o zpracování vašich údajů o využívání online portálu pro uchazeče/uchazečky, odkazujeme na obecné prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách a na příslušné zásady používání souborů cookies.

2. Právní základ

Údaje z vaší žádosti o místo jsou až do ukončení procesu výběru a přijímání zaměstnanců zpracovávány na základě předsmluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Po ukončení procesu výběru a přijímání zaměstnanců budou údaje z vaší žádosti o místo (body 1.1 až 1.6) zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem dokumentace pro případ obhajoby nebo uplatnění právních nároků.

Právním základem pro evidenci údajů uchazeče/uchazečky, který nám umožňuje informovat vás o případných dalších volných pracovních místech, je váš výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat tak, že požádáte o výmaz svých údajů prostřednictvím našeho portálu pro podávání žádostí o místo nebo nám zašlete e-mail na adresu dsb@caimmo.com.

3. Období ukládání

Údaje z vaší žádosti o místo budou uloženy po dobu trvání procesu výběru a přijímání zaměstnanců. Po ukončení procesu výběru a přijímání zaměstnanců budou vaše údaje uschovány po dobu dalších 6 měsíců a poté budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k tomu, aby byly nadále evidovány.

Pokud si výslovně přejete, aby byly vámi poskytnuté údaje a dokumenty evidovány, a vyjádříte s tím souhlas přímo na našem online portálu pro uchazeče/uchazečky, budou tyto údaje uchovávány po dobu dalšího jednoho roku ode dne, kdy svůj souhlas udělíte. Nejpozději dva týdny před uplynutím této lhůty vám nabídneme další prodloužení evidování vašich údajů. Kromě toho mohou být v jednotlivých případech vaše údaje nadále uchovávány, pokud je to nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4. Interní příjemci

Vaše údaje budou vzhledem k centralizované struktuře personálního oddělení v rámci skupiny CA Immo coby zpracovatelé pro konkrétní společnost nabízející volné pracovní místo zpracovávat společnosti CA Immobilien Anlagen AG a CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“).

V závislosti na procesu výběru a přijímání zaměstnanců mohou být osobní údaje zpracovávány také v rámci skupiny CA Immo (např. z důvodu případných hierarchických vztahů mezi podniky u příslušné volné pozice). Zde najdete seznam společností skupiny CA Immo. Podrobné informace si můžete vyžádat na adrese dsb@caimmo.com.

5. Externí příjemci

Náš online portál pro uchazeče/uchazečky poskytuje společnost New Work SE, Strandkai 1, 20457 Hamburk, Německo (dále jen „New Work“). Společnost New Work společně s námi nese odpovědnost za zpracování vašich údajů. Podrobnější informace o společné odpovědnosti najdete zde.

Společní správci osobních údajů využívají ke zpracování následující zpracovatele:

 • New Work Austria XING Kununu onlyfy GmbH, Schottenring 2–6, 1010 Vídeň, Rakousko
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucemburk
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko
 • TalentBait GmbH, Hermannstraße 13, c/o WeWork, 20095 Hamburk, Německo

6. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

6.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Od okamžiku přijetí vašeho odvolání již nebudeme tyto údaje v budoucnu zpracovávat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování prováděného do okamžiku tohoto odvolání.

6.2. Právo na informace

Můžete si vyžádat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, zejména o původu a kategoriích zpracovávaných údajů, době uchovávání, příjemcích/příjemkyních, kterým jsou nebo byly vaše osobní údaje zpřístupněny, účelu nebo povaze zpracování. Na požádání vám poskytneme kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Upozorňujeme, že dle § 4 odst. 6 rakouského zákona o deregulaci ochrany osobních údajů (DSG) z roku 2018 se informace neposkytují, pokud by tím bylo ohroženo obchodní nebo průmyslové tajemství odpovědné osoby nebo třetích stran.

6.3. Právo na opravu

Pokud o vaší osobě zpracováváme údaje, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

6.4. Právo na vymazání

Máte právo nás požádat o výmaz osobních údajů, které se vás týkají. Vaše údaje rádi vymažeme, pokud tak stanoví zákon (čl. 17 GDPR).

Rádi bychom upozornili, že právo na výmaz nevzniká zejména tehdy, pokud musíme údaje zpracovávat za účelem splnění právní povinnosti nebo abychom mohli uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky.

6.5. Právo na omezení zpracování

I když jsou údaje, které se vás týkají, správné a úplné a zpracováváme je v souladu se zákonem, můžete v konkrétních jednotlivých vámi odůvodněných případech vznést námitku proti zpracování těchto údajů. Můžete také vznést námitku, pokud od nás dostáváte přímou reklamu a do budoucna si již její zasílání nepřejete.

6.6. Právo na odvolání

I když jsou údaje, které se vás týkají, správné a úplné a zpracováváme je v souladu se zákonem, můžete v konkrétních jednotlivých vámi odůvodněných případech vznést námitku proti zpracování těchto údajů. Můžete také vznést námitku, pokud od nás dostáváte přímou reklamu a do budoucna si již její zasílání nepřejete.

6.7. Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete za určitých okolností požádat, abychom vám tyto údaje poskytli ve strojově čitelném formátu. Můžete nás také pověřit, abychom tyto údaje přímo předali vámi zvolené třetí straně, pokud je to technicky možné.

6.8.  Právo podat stížnost

Přestože vynakládáme veškeré úsilí na ochranu vašich osobních údajů a jejich integrity, nelze vyloučit neshody ohledně toho, jak vaše údaje používáme. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu s GDPR, můžete kromě kontaktování našeho koordinačního týmu pro ochranu osobních údajů podat stížnost rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Kontakt

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, zejména pokud chcete uplatnit svá práva, směřujte písemně (dopisem nebo e-mailem) na

 • společnost CA Immo, u které se ucházíte o místo, nebo přímo na
 • našeho pověřence/naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů (dsb@caimmo.com).