Informace o ochraně údajů v rámci žádosti o místo


Společnost CA Immo, u které žádáte o místo (dále „CA Immo“ nebo „my“), zpracovává vaše osobní údaje v rámci žádosti o místo. Tímto prohlášením o ochraně údajů vás informujeme o podrobnostech tohoto zpracování údajů.

Pokud v těchto informacích o ochraně údajů není uvedeno jinak, získáváme my (nebo naši zpracovatelé zakázek) vaše osobní údaje přímo od vás, nikoliv od třetích stran.

Jsme si vědomi velké důležitosti vašich údajů, a proto je v zásadě nepředáváme třetím zemím ani mezinárodním organizacím. Pokud v ojedinělých případech přeci jen dojde k předání vašich údajů třetí zemi, výslovně vám to sdělíme v těchto informacích o ochraně údajů a informujeme vás o tom, jaká opatření jsme přijali v rámci poskytnutí nutné úrovně ochrany vašich údajů. Vaše údaje nepoužíváme k automatickému nalézání rozhodnutí včetně profilování.
 

1. Rozsah a účel zpracování údajů

CA Immo zpracovává vaše osobní údaje v rámci provedení ucházení o místo.  

Tyto údaje zpracovává CA Immo v rámci různých způsobů ucházení o místo:

 • Používáte online portál ucházení o místo poskytovaný společností Prescreen International GmbH (dostupný na https://caimmo.jobbase.io/ nebo Widget od Prescreen napojený na webové stránky ) společnosti CA Immo;
 • Společnost CA Immo kontaktujete jiným způsobem, například odesíláte podklady pro ucházení o místo e-mailem a/nebo poštou;  
 • Společnost CA Immo pověřuje personálního zprostředkovatele a obdrží vaše údaje od tohoto personálního zprostředkovatele;  
 • Účastníte se v Assessment-Center společnosti CA Immo;
 • Oslovili vás přímo zaměstnanci společnosti CA Immo; nebo
 • Ocitli jste se u nás v rámci programu myAbility Talent®.
   

1.1. Všeobecné údaje 

V souvislosti s uvedeným ucházením o místo mohou být vyžadovány následující údaje pro zpracování místa, na které se hlásíte: :

 • Kmenová data uchazeče (jako např. jméno, příjmení, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, státní příslušnost)
 • Kvalifikační data (průvodní dopis, motivační dopis, životopis, dosavadní činnosti, odborná kvalifikace a kompetence, např. ve formě projektových listů, osvědčení atd.)
 • Všeobecné dotazy ohledně ucházení o místo (např. platové ohodnocení, výpovědní lhůta atd.)  
 • Dobrovolné údaje, např. fotografie, ostatní informace, které jste při ucházení o místo dobrovolně sdělili nebo nahráli)
 • Dodatečné otázky související s příslušným vypsáním soutěže (např. řidičský průkaz)
 • Komunikace mezi vámi a společností CA Immo a komentáře a hodnocení, které vznikly v souvislosti s procesem vašeho ucházení o místo  
 • ev. Výsledky testů při provádění případových studií nebo podobných testovacích postupů (např. testy v Excelu)
 • Další údaje/kategorie údajů, např. veřejně přístupné údaje vztahující se k povolání, např. profil na pracovních sociálních sítích jako je XING nebo LinkedIn

Nejste povinni poskytnout osobní údaje společnosti CA Immo. Pokud však požadované údaje neposkytnete, nebude společnost CA Immo mít možnost proces ucházení o místo provést ani v něm pokračovat. 
 

1.2. Další informace s ohledem na ucházení o místo prostřednictvím e-mailu a/nebo pošty

Pokud se ucházíte o místo prostřednictvím e-mailu a/nebo pošty, budou poskytnuté podklady v digitální formě importovány do našeho online portálu ucházení o místo. Za tím účelem budou zpracovány údaje zmíněné v bodě 1.1 a popřípadě doplněny manuálně společností CA Immo o informace, které nám v rámci procesu ucházení o místo sdělíte dodatečně. . Dostanete přístup do tohoto portálu ucházení o místo, zde si můžete prohlížet podklady a detaily ucházení o místo.
 

1.3. Další údaje při ucházení o místo přes portál ucházení o místo společnosti CA Immo

Existuje možnost importovat údaje přímo z profilu na XING. Odpovídající údaje z profilu na XING budou tím pádem shromážděny, k čemuž společnost CA Immo poskytuje rozhraní. Právní základ je v našem oprávněném zájmu poskytnutí služeb, o které jste výslovně požádali (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). Společnosti XING nebudou zprostředkovány žádné údaje ani nebudou automaticky importovány ze společnosti XING, pokud o to výslovně nezažádáte přes poskytnutý odkaz. Údaje v případě zahrnutí personálního zprostředkovatele.
 

1.4. Údaje v případě zahrnutí personálního zprostředkovatele

Pro vybrané obsazované pozice pověřujeme personálního zprostředkovatele hledáním vhodných kandidátů. Personálním zprostředkovatelům předáváme v rámci této zakázky vhodné profily kandidátů. . V dalším kroku provádí společnost CA Immo pohovory v rámci ucházení o místo s vybranými kandidáty, aby učinila konečné rozhodnutí. . Personální zprostředkovatelé vystupují v námi vybraných procesech vyhledávání jako odpovědné osoby ve smyslu ONOOÚ. V závislosti na ucházení o místo spolupracujeme s různými personálními zprostředkovateli. Další informace o tom, se kterými personálními zprostředkovateli spolupracujeme ve vašem případě, a informace o zpracování vašich údajů personálním zprostředkovatelem získáte přímo od našich osob pověřených ochranou údajů na (dsb@caimmo.com).

Poskytnuté údaje budou importovány na náš online portál ucházení o místo. Za tím účelem budou poskytnuté údaje zpracovány a popřípadě manuálně doplněny společností CA Immo. K tomuto portálu ucházení o místo dostanete přístup a můžete si prohlížet podklady a detaily ohledně ucházení o místo.


1.5. Další informace ohledně přímého oslovení kandidátů

Pokud vás proaktivně a přímo zkontaktujeme a upozorníme na otevřené pozice, budou zpracovány údaje, jakmile dobrovolně zprostředkujete informace společnosti CA Immo (např. životopis, motivační dopis atd.) Poskytnuté podklady budou importovány na náš online portál ucházení o místo. Za tím účelem budou zpracovány údaje a popřípadě manuálně doplněny společností CA Immo. . Na tento portál ucházení o místo dostanete přístup a můžete zde prohlížet podklady a detaily ucházení o místo.
 

1.6. Údaje v rámci programu myAbility Talent® 

V rámci programu myAbility Talent® dáváme kandidátům se zvláštními požadavky možnost absolvovat Job Shadowing Day a popřípadě v návaznosti na něj praxi. Profily od vás nám budou předány společností myAbility Social Enterprise GmbH, která je samostatně odpovědná ve smyslu ONOOÚ. Další informace o zpracování vašich údajů společností myAbility Social Enterprise GmbH obdržíte přímo od této společnosti.
 

2. Právní základ

Zpracování vašich údajů o ucházení o místo probíhá až do ukončení procesu ucházení o místo na podkladu předsmluvního poměru podle čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ.

Po ukončení procesu ucházení o místo nastává zpracování vašich údajů týkajících se ucházení o místo (body 1.1 až 1.6) na podkladě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ k dokumentaci pro případ obhajoby nebo uplatnění právních nároků.

Právní základ pro evidenci vašich údajů týkajících se ucházení o místo, abychom vás mohli informovat o případných dalších místech, je váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ. Souhlas můžete kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat tak, že zažádáte o výmaz svých údajů přes náš portál ucházení o místo nebo nás zkontaktujte e-mailem na dsb@caimmo.com.


3. Období ukládání

Vaše údaje týkající se ucházení o místo budou uloženy po dobu procesu ucházení o místo. Po ukončení procesu ucházení o místo budou vaše údaje uloženy po dobu dalších 6 měsíců a poté vymazány, pokud jste nesouhlasili s evidencí vašich údajů.

Pokud si výslovně přejete evidenci zprostředkovaných podkladů, budou vaše údaje od okamžiku vašeho souhlasu uchovávány po dobu dalšího roku. Nejpozději dva týdny před uplynutím této lhůty vám nabídneme prodloužení evidence vašich údajů. Kromě toho může v ojedinělém případě dojít k pokračování uložení vašich údajů, pokud to bude nutné k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.


4. Interní příjemci

Na základě struktury personálního oddělení etablované ve společnosti CA Immo budou vaše údaje zpracovány jak u společnosti CA Immobilien Anlagen AG, tak u společnosti CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“) jakožto smluvního zpracovatele pro podnik vypisující volná místa.  

V závislosti na typu ucházení o místo budou následující údaje popřípadě zpracovány také v rámci společnosti CA Immo Gruppe (např. na základě potenciálních linií podávání zpráv nad rámec společnosti příslušného volného místa). Zde najdete seznam koncernových podniků společnosti CA Immo Gruppe. Detailní informace si můžete vyžádat na r dsb@caimmo.com.
 

5. Externí příjemci

Náš online portál ucházení o místo poskytuje společnost Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Vídeň, Rakousko (Prescreen). Společnost Prescreen zpracovává údaje v našem pověření a jedná tak jako zpracovatel zakázek. Společnost Prescreen k tomu používá následující další zpracovatele zakázek:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo (Hosting řešení e-náboru)
 • JoinVision E-Services GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Vídeň, Rakousko (software CV Parsing)
 • Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Německo (software pro online assessment)


6. Vaše práva

Jako dotečná osoba máte následující práva z hlediska zpracování vašich osobních údajů:

6.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracujeme údaje na základě vašeho souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Od obdržení vašeho odvolání nebudeme tyto údaje nadále v budoucnu zpracovávat. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování do okamžiku odvolání.


6.2. Právo na informace

Můžete požadovat informace o zpracovaných údajích týkajících se vaší osoby, hlavně o původu a kategoriích zpracovaných údajů, době ukládání, příjemcích, kterým vaše osobní údaje jsou nebo byly předkládány, o účelu nebo druhu zpracování. Na vyžádání vám vystavíme kopii osobních údajů, které od vás zpracováváme.

Upozorňujeme na to, že podle § 4 odst. 6 zákona o ochraně údajů 2018 se neudělují informace v případě, že by tím měla být poškozena obchodní nebo podniková tajemství odpovědných osob nebo třetích stran.
 

6.3. Právo na opravu

Pokud zpracujeme údaje o vaší osobě, které budou nesprávné či neúplné, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění – také prostřednictvím doplňujícího vysvětlení.
 

6.4. Právo na vymazání

Máte právo od nás požadovat, abychom vymazali příslušné osobní údaje. Vaše údaje rádi vymažeme, pokud je to ze zákona určené (čl. 17 ONOOÚ).

Upozorňujeme, že právo na vymazání nevzniká zvláště tehdy, když musí být údaje zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti nebo uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.
 

6.5. Právo na omezení zpracování

Pokud není jasné, zda jsou zpracovávané údaje k vaší osobě správné nebo úplné nebo byly zpracovány nezákonně, můžete požadovat, abychom používání vašich osobních údajů omezili.
 

6.6. Právo na odvolání

Zpracování údajů můžete ve zvláštních, vámi odůvodněných jednotlivých případech odvolat i tehdy, když jsou údaje k vaší osobě správné a úplné a zpracovali jsme je zákonným způsobem. Podat odvolání můžete i tehdy, když od nás odebíráte přímou reklamu a do budoucna ji nechcete dostávat.
 

6.7. Právo na převoditelnost údajů

Když zpracováváme osobní údaje od vás, které jste nám poskytli, můžete za určitých okolností požadovat, aby vám tyto údaje byly předány ve strojově čitelném formátu. Můžete nás také pověřit přímým předáním těchto údajů třetí osobě, kterou jste zvolili, pokud je to technicky proveditelné.
 

6.8. Právo na stížnost

I když se sebevíce snažíme o ochranu a integritu vašich údajů, nelze vyloučit rozdílné názory ohledně způsobu, jakým vaše údaje používáme. Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich údajů je v rozporu s ONOOÚ, můžete jednak kontaktovat náš koordinační tým na ochranu dat, jednak podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu údajů.
 

7. Kontakt

Veškeré záležitosti týkající se právního hlediska ochrany údajů řešte písemně (dopisem nebo e-mailem)

 • Se společností CA Immo, u které se ucházíte o místo, nebo přímo
 • s naší osobou pověřenou ochranou údajů (dsb@caimmo.com)