Datawarehouse


Informace o ochraně osobních údajů: Datawarehouse

K jakým účelům jsou zpracovávány Vaše osobní údaje?

CA Immo ukládá, zpracovává a zprostředkovává údaje nájemníku a dodavatelů jakož i údaje interních referentů CA Immos v rámci datawarehouse za účelem jednotného skupinového reportingu.

Na jakém právním základě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu CA Immo dle článku 6 odstavce1 písm f GDPR. Oprávněný zájem CA Immo spočívá ve vyhodnocování portfolií nad rámec koncernu. Údaje o nájemnících předává CA Immo pouze pseudonymizovaně.

Komu předává CA Immo Vaše osobní údaje?

Údaje se v rámci koncernu vyměňují pouze do té míry, aby mohly společnosti managementu vykonávat operativní obstarání obchodů. Mezi interní příjemce se řadí dozorčí rada, představenstvo koncernu, odborné oddělení pro financování kapitálového trhu, hodnocení, asset & investment management a controlling. Kromě toho dochází k předávání údajů v důsledku centralizovaného IT a v průběhu revize. Údaje jsou předávány externím poskytovatelům IT služeb, kontrolorům hospodaření, joint-venture partnerům a společenství vlastníků jednotek. CA Immo uzavřela s externím poskytovatelem IT služeb smlouvu o zpracování zakázky, za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů.  Údaje o nájemnících předává CA Immo pouze pseudonymizovaně.

Jak dlouho uchovává CA Immo Vaše osobní údaje?

CA Immo uchovává údaje v Datawarehouse po dobu 10 let.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracování Vašich osobních údajů?

Nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679) Vám jako dotčeným poskytuje určitá práva, na která odkazujeme v následujícím textu. Vezměte prosím na vědomí, že se tato vzájemně doplňují, takže můžete požadovat třeba jen buď opravení resp. doplnění Vašich údajů nebo jejich smazání.

Odvolání souhlasu

V případě, že CA Immo na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv dovolat. To se však netýká oprávněnosti provedeného zpracování, ke kterému došlo do okamžiku odvolání.

Právo na informace

Můžete zažádat o informace o původu, o kategorii, o době uložení, o příjemcích, o účelu zpracovávaných údajů společností CA Immo o Vaší osobě a o druhu jejich zpracování.

Právo na opravu a smazání

Pokud CA Immo zpracovává údaje o Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Dále můžete požadovat smazání neoprávněně zpracovaných údajů.

Právo na omezení zpracování

V případě, že není jasné, zda jsou údaje zpracovávané k Vaší osobě nesprávné či neúplné nebo zpracované neoprávněně, můžete požadovat omezení zpracování Vašich údajů až do konečného objasnění této otázky.

Právo na odvolání

I pokud jsou údaje k Vaší osobě správné a úplné a společností CA Immo zpracované oprávněně, můžete zpracování těchto údajů odmítnout. Toto lze učinit jen ve zvláštních, Vámi zdůvodněných situacích.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo své osobní údaje zpracovávané společností CA Immo, které společnost CA Immo získala přímo od Vás, obdržet ve strojově čitelném formátu dle volny společnosti CA Immo, nebo pověřit společnost CA Immo přímým předáním těchto údajů Vámi zvolené třetí osobě, pokud to tento příjemce společnosti CA Immo z technického hlediska umožní a pokud přenosu údajů neodporuje nepřiměřená náročnost nebo zákonem uložené či jiné povinnosti mlčenlivosti nebo úvahy o důvěrnosti na straně CA Immo nebo třetích osob.

Právo na podání stížnosti

Konečně jste oprávněni podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů, pakliže jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, odporuje nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679).

Na koho se můžete obrátit kvůli uplatnění Vašich práv dotčené osoby?

Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte písemně (dopisem na CA Immo pobočku vašeho výběru [zde] nebo emailemna) koordinační tým pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo (dsb@caimmo.com).

Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo?

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následovně: dsb@caimmo.com